评论翻译Vinn NguyenThanh Hoa là trường tốt nhất Trung Quốc nhưng là dành cho người Trung Quốc. Người Tru